Za sve kirurške zahvate koji se izvode u općoj anesteziji te za većinu onih koji se rade u potenciranoj lokalnoj anesteziji ili dubokoj sedaciji potrebno je prethodno učiniti anesteziološki pregled u anesteziološkoj ambulanti.

Iako se taj pregled može učiniti u bilo kojoj anesteziološkog ambulanti običaj je da taj pregled ipak učini anesteziolog koji će se i brinuti za Vas tokom zahvata.

Svrha tog pregleda je da anesteziolog dobije što bolji uvid u

  • Vaše zdravstveno stanje,
  • postojeće ali i prethodne zdravstvene poteškoće i bolesti,
  • životni stil i navike
  • kao i eventualno uzimanje lijekova ili pomoćnih ljekovitih sredstva.

Također i da se u otvorenom razgovoru razjasne sve one nedoumice, brige i strahovi koji obično tište sve normalne ljude pred anesteziju i operaciju.

Sam pregled se može podijeliti u dvije cjeline, na anamnezu i klinički pregled.

Sam pregled započinje poduljim i opširnim razgovorom o svim relevantnim činjenicama vezanim uz Vaše zdravstveno stanje i o svemu onom što ima utjecaj na sam anesteziološki postupak. Nakon toga slijedi kraći ciljani pregled pri kome se uzimaju neki fizikalni parametri Vašeg zdravlja.

Nakon što se dobije uvid u Vaše trenutno stanje, a u skladu s predmnijevanim budućim kirurškim zahvatom, po potrebi se napravi plan postupaka koje treba poduzeti do samog zahvata kako bi se eventualni rizik od anestezije sveo na najmanju moguću razinu. To obično podrazumijeva neke dodatne laboratorijske pretrage, korekciju terapije, kontrolu tlaka ili šećera, izlječenje neprepoznatog uroinfekta, korekciju anemije i slično. Ukoliko će se smatrati za neophodnim, zatražit će se dodatni pregled i mišljenje kod nekog drugog specijaliste (napr. kardiologa, pulmologa, diabetologa i sl.) da bi se stekla prava slika Vašeg stanja i odredio najbolji anesteziološki plan postupaka za Vas.

U slučaju da nije potrebno ništa preventivno poduzimati zakazuje se fiksni termin operacije dok se u suprotnom sam zahvat odgađa do korekcije uočenih problema.

Categories: O anesteziji

Leave a Reply