Poliklinika Barbel je kompletno opremljena medicinskim apartima, instrumentarijem, educiranim osobljem za navedene operacijske procedure. One su u cijelosti standardizirane, veći dio se radi u općoj a drugi dio u potenciranoj ili lokalnost anesteziji.

Kako je trend u svijetu ljepota lijepih oblika, tako se je Barbel posebice usmjerio prema traženju pacijenata. Lijepo izgledati je imperativ današnjice, ali uz to je važno svakako zadovoljiti i funkciju. Ljepota noge nije bitna ako ona ne funkcionira.

Iz toga razloga Barbel će u svakom slučaju pokušati u cijelosti odgovoriti na traženje punoljetnog pacijenta, ali pri tome poštujući pravo pacijenta da bude laik za pravila struke: plastične i opće kirurgije.

Postupak prije dana operacije:

Nakon upoznavanja pacijenta i liječnika, glavne medicinske sestre slijedi razgovor kojim se upoznaje razlog dolaska pacijenta u ordinaciju.

Prije razgovora pacijent se informira o registraciji klinike i specijalizaciji operatera koji će učiniti zahvat. Slijedi detaljni pregled, uz prisustvo sestre, nakon čega liječnik sagledava što pacijent želi, može li se to učiniti i daje svoju sugestiju o zahvatu. Sugeriraju se i eventualne dodatne pretrage.

Pacijent se upoznaje usmeno o vrsti zahvata, anesteziji, oporavku, rezultatima operacijskog zahvata. Posebna kategorija je upoznavanje sa mogućim komplikacijama toga određenog zahvata koji se dogovara i sa rizicima anestezije.

To dobiva pacijent u pismenoj formi za promišljanje kod kuće, te postpisuje da je informiran o komplikacijama najmanje 24 sata prije operacijskog zahvata.

Ako se pacijent odlučio za operaciju, usklađuju se termini operacije, cijena zahvata i instrumenti plaćanja. Pacijent dobiva popis preoperativnih pretraga koje treba učiniti prije operacije.

Anesteziološki pregled se obavlja prije operacije, zajedno sa nalazima. Pacijent se informira o postupanju 6 sati prije operacije, o nemogućnosti voženja auta poslije operacije, kao i lijekovima koje ne smije uzimati točno određeno vrijeme prije operacije.

Postupak na dan operacije:

Pacijent dolazi u Kliniku ujutro u 9h ako nije drugačije određeno. Smješta se u preoperativni boravak, gdje se pacijent preodjene, često i otušira ako je doputovao izvan grada. Dobiva premedikaciju i smješta se u krevet.

Slijedi operacijski zahvat, koji protiče uredno, pacijent se budi na operacijskom stolu. Nakon toga se smješta na transportna kolica i prevozi u postoperativnu njegu, gdje se nastavlja sa monitoringom do pune svijesti te se nastavlja infuzijska terapija.

Pacijent boravi tu najmanje 6 sati iza operacije, tj. sve dok nije potpuno budan, stabilan i postepeno pokretan. Inzistira se na ranoj mobilizaciji pacijenta.

Poslije 6 sati po dogovoru sa operaterom, anesteziologom i pacijentom, operirani pacijent ide kući na njegu, u pratnji, ili ako je izvana ostaje u poliklinici do unutar 24h.

Odlaskom kući iz poliklinike, pacijent dobiva cijelu terapiju analgetika, i sve što liječnik ordinira.

Kontrole po dogovoru.

Pacijenti koji koji žive izvan Zagreba te dolaze u pratnji najbliže rodbine mogu biti po operaciji smješteni u zaseban apartman sa mogućnošću pune njege bolesnika i vanjske dostave hrane.