Klinika Barbel je kompletno opremljena medicinskim aparatima, instrumentarijem, educiranim osobljem za navedene operacijske procedure. One su u cijelosti standardizirane, veći dio se radi u općoj a drugi dio u potenciranoj ili lokalnoj anesteziji.

Kako je trend u svijetu ljepota i funkcija, tako se je Barbel posebice usmjerio prema tim traženjima pacijenata.

Lijepo izgledati je imparativ današnjice, ali uz to je važno svakako zadovoljiti i funkciju. Ljepota noge nije bitna ako ona ne funkcionira. Iz toga razloga Barbel će u svakom slučaju pokušati u cijelosti odgovoriti na traženje punoljetnog pacijenta, ali pri tome poštujući pravo pacijenta da bude laik, dakle da ne pozna medicinu, kao i pravila struke: plastične i opće kirurgije.

Nakon upoznavanja pacijenta i liječnika, glavne medicinske sestre, slijedi razgovor kojim se upoznaje razlog dolaska pacijenta u ordinaciju. Tijekom razgovora pacijent se informira o registraciji Klinike, specijalizaciji operatera koji će učiniti zahvat. Slijedi detaljni pregled, uz prisustvo sestre, nakon čega liječnik sagledava što pacijent želi, može li se to učiniti, daje svoju sugestiju o zahvatu. Sugeriraju se i eventualne dodatne pretrage.

Pacijent se usmeno upoznaje o vrsti zahvata, anesteziji, oporavku, rezultatima operacijskog zahvata. Posebna kategorija je upoznavanje sa mogućim komplikacijama toga određenog zahvata, rizicima anestezije.

To dobiva pacijent u pismenoj formi za promišljanje kod kuće, te potpisuje da je informiran o komplikacijama najmanje 24 sata prije operacijskog zahvata. Ako se pacijent odlučio za operaciju, usklađuju se termini operacije, cijena zahvata, instrumenti plaćanja.

Pacijent dobiva popis prijeoperacijskih pretraga koje treba učiniti prije operacije.

Anesteziološki pregled se čini odmah ili nekoliko dana prije operacije, kada su gotovi nalazi.

Pacijent se informira o postupanju 6 sati prije operacije, o nemogućnosti voženja auta poslije operacije, kao i lijekovima koje može koristiti prije operacije te i što učiniti sa njegovom svakodnevnom terapijom.


Leave a Reply