Sva dokumentacija u Klinici Barbel je isključivo računalna, sa potpunom zaštitom.

U Klinici Barbel registrira se prvi kontakt pacijenta u računalo pod imenom i prezimenom, razlog poziva, termin dogovorenog pregleda, tko je preporučio pacijenta.

Dokumentacija po vrstama:
 • Izvod iz povijesti bolesti

Sačinjava se tijekom konzultacijskog pregleda i sadrži sve podatke o pacijentu: anamnezu, klinički status pacijenta, mišljenje za operacijski zahvat i plan operacijskog zahvata.

 • Plan prije operacijskih pretraga
 • Laboratorijska obrada
 • Moguće komplikacije planiranog operacijskog zahvata
 • Anesteziološki upitnik
 • Anesteziološki pregled
 • Moguće komplikacije planirane vrste anestezije
 • Prije operacijska priprema pacijenta, dijeta i drugo
 • Anesteziološka lista
 • Operacijska lista
 • Dekurzus
 • Povijest bolesti
 • Certifikati implantata
 • Lista traka sterilnosti sa svega što se koristi sterilno tijekom operacije

Leave a Reply