Croatian English French German Portuguese Russian Spanish

Program specijaliste opće kirurgije

Naziv specijalizacije: OPĆA KIRURGIJA

Trajanje specijalizacije: 54 mjeseca

Plan specijalizacije:
UVODNI DIO SPECIJALIZACIJE 6 mjeseci
OPĆA KIRURGIJA 44 mjeseca :
 • 18 mjeseci abdominalne kirurgije
 • 1 mjesec endoskopske kirurgije
 • 1 mjesec endokrine kirurgije
 • 8 mjeseci traumatologije
 • 2 mjeseca urologije
 • 2 mjeseca torakalne kirurgije
 • 3 mjeseca dječje kirurgije
 • 2 mjeseca vaskularne kirurgije
 • 2 mjeseca kardijalne kirurgije
 • 2 mjeseca neurokirurgije
 • 2 mjeseca plastično-rekonstruktivne kirurgije
 • 1 mjesec anesteziologije

GODIŠNJI ODMOR 4 mjeseca

Organizirana nastava 100 sati godišnje

ORGANIZIRANA NASTAVA

Broj sati nastave - 400

Od broja sati nastave predaje se:

 • od glavnog mentora i sur. 200 sati
 • u klinikama 200 sati

Nastava predavana od mentora dijeli se na:

 • opći dio, uvodni, temeljni dio opće kirurgije
 • posebni dio

Nastava predavana u klinici sastoji se od odabranih poglavlja specijalne kirurgije za općeg kirurga.

Raspored nastave

- Nastava predavana od glavnog mentora - 200 sati (prosjek trajanja jedne nastavne seanse je 3,5 školskih sati)

Opći dio: Asepsa i antisepsa, sterilizacija, pravila aseptičkog rada, anamneza i status kirurškog bolesnika, obrada hitnog kirurškog bolesnika, dijagnostika i terapija šoka - reanimacija, postupak s politraumatizirarkim bolesnikom, algoritam dijagnostike u Općoj kirurgiji postavljanje indikacije za operaciju i temelji kirurške taktike, prijeoperacijska priprema i poslijeoperacijska njega i monitonog kirurškog bolesnika, poslijeoperacijske komplikacije u općoj kirurgiji osiguravanje venskih putova, održavanje homeostaze itnravenskom nadoknadom, transfuzija krvi u kirurških bolesnika, temelji kirurške tehnike (otvaranje i zatvaranje, šivanje rana, upotreba instrumentarija, hemostaza, prepariranje), infekcije u kirurgiji. incizije i drenaže, vrste rane i zarastanje rane, peritonitis i apscesi trbušne šupljine, akutni abdomen, krvarenja iz probavnog trakta, dijagrkostika i komplikacije prijeloma, liječenje opeklina, hitne operacije u općoj kirurgiji.

Posebni dio: Operacije na koži i potkožnom tkivu u polikliničkoj kirurgiji, operacijska taktika bolesti gastroduodenuma, operacije žučnih putova hitni zahvati na jetri i žučnim putovima, akutni pankrealitis, splenektomija-kirurška taktika i terapija hemostatski zahvati zbog portalne hipertenzije, bolesti crvuljka, ileus, intestinalne stome, bolesti anusa i rektuma, hernije, temelji dijagnostike akutnih okluzija arterija i vena, tromboembolektomija i šav krvne žile, pristupnika arterije i vene, varikoziteti i posttrombotski sindrom, mjesta ligature magistralnih arterija, indikacije i način izvođenja kraniotomije-neurokirurška hemostaza, algoritam obrade urološkog bolesnika, urološka endoskopija, osiguravanje diureze kirurškim postupkom, nefrektomija indikacija i način izvođenja zbrinjavanje ozljeda mokraćnog mjehura i uretre, ginekološka diferencijalna dijagnostika u kirurške bolesnice, hitne operacije na ienskim spolnim organima, konzervativno liječenje prijeloma i temelji osteosinteze, hitne osteosinteze, epidermalni kožni transplantati u općoj kirurgiji, amputacije, ozljede tetiva i šake, hernije dječje dobi, kongenitalne malformacije u hitnoj kirurgiji, pristupi na srcu i zbrinjavanje ozljeda srca, traheostomija, drenaža toraksa-indikacija i izvođenje, prijelomi rebara i komplikacije.

Ukupno 59 nastavnih seansi za glavnog mentora = 29 nastavnih seansi godišnje

- Nastava u Kliničkim ustanovama = 200 sati (na svako poglavlje otpada 7 sati nastave).

Nastavni odsječci
 • Kirurgija endokrinih žlijezda
 • Kirurgija dojke
 • Kirurške bolesti pleure, pluća i medijastinuma
 • Kirurška terapija prirođenih i stečenih bolesti srca
 • Ozljede srca i velikih krvnih žila
 • Bolesti jednjaka i dijafragme (dječja kirurgija 3 sata)
 • Kirurška terapija bolesti gastroduodenuma
 • Transplantacijska kirurgija
 • Resekcijska terapija u kirurgiji jetre
 • Ozljede traheje, bronha i pluća
 • Resekcija pankreasa i biliopankreatične anastomoze
 • Odobrena poglavlja kirurških bolesti žučnih putova
 • Kirurška terapija portalne hipertenzije
 • Bolesti tankog i debelog crijeva (dječja kirurgija 2 sata)
 • Bolesti anusa i rektuma
 • Kirurgija arterija
 • Kirurgija vena
 • Izabrana poglavlja iz dječje kirurgije za općeg kirurga
 • Izabrana poglavlja iz urologije za općeg kirurga
 • Izabrana poglavlja iz ginekologije za općeg kirurga
 • lzabrana poglavlja iz traumatologije
 • Izabrana poglavlja iz plastične kirurgije
 • Izabrana poglavlja iz mikrokirurgije i terapije limfedema
 • Kirurgija šake
 • Izabrana poglavlja iz onkologije i kemoterapije za općeg kirurga
 • Izabrana poglavlja iz anesteziologije za općeg kirurga
 • Izabrana poglavlja iz radiologije za općeg kirurga
 • Izabrana poglavlja iz ultrazvučne dijagnostike za općeg kirurga.

Vještine kojima kandidat treba ovladati u toku specijalističkog staža iz opće kirurgije

Vještine koje kandidat usvaja od glavnog mentora i suradnika:

Anamneza i status kirurškog bolesnika, digitorektalni pregled, ano-rektoskopija, repozicija hernija, repozicija prijeloma, postavljanje sadrenog zavoja, ekstenzija prijeloma, punkcije tjelesnih šupljina, repozicija luksacija, intravensko kaniliranje, postavljanje subklavija katetera, reanimacija, intubacija, kateterizacija mokraćnog mjehura, perkutana cistostomija, cistoskopija, toaleta intestinalnih stoma, davanje klizme, postavljanje nazogastrične sonde, ginekološki pregled palpatorno, tamponada nosa, blokada interkostalnih živaca, prva pomoć kod krvarenja, postavljanje zavoja, koniotomija, traheotomija, traheostomija, drenaža toraksa.

Vještine koje kandidat usvaja u toku specijalizacije po pojedinim užim specijalnostima opće kirurgije:

Traumatologija:

Rukovanje ekstenzijskim stolom i traumatološkim pomagalima, upoznavanje s traumatološkim instrumentima i implantatima.

Urologija:

Temeljne urološke pretrage i dijagnostičke tehnike, upoznavanje instrumentarija u urologiji.

Kardijalna kirurgija:

Upoznavanje tehnike ekstrakorporalne cirkulacije, upoznavanje tehnike i primjene hemodilucije, hemoseparacije i autotransfuzije, upoznavanje tehnika elektrostimulacije srca i potpore cirkulacije, upoznavanje temeljnih određnica transplantacije organa.

Plastično-rekonstruktivna kirurgija:

Procjena ozljede tetiva, živaca, procjena vitalitets kožnih režnjeva. Procjena općeg i lokalnog stanja opečenog.

Vaskularna kirurgija:

Temelji operacijske tehnike, instrumentarij i proteze u vaskularnoj kirurgiji, antikoagulacijska terapija anamneza i status vaskularnog bolesnika, postavljanje elastično-kompresivnog zavoja, fizikalno-dijagnostički testovi u vaskularnoj kirurgiji, temelji dijagnostike bolesti krvnih žila.

Anesteziologija:

Ventilacija bolesnika na masku, upotreba monitora i respiratora, tumačenje vrijednosti CVP, satne diureze i krvnog mjerenja krvnog tlaka.

Dječja kirurgija:

Kirurški status novorođenčeta, dojenčeta i starijeg djeteta kod kongenitalnih i stečenih bolesti, kateterizacija i suprapubička drenaža mokraćnog mjehura, drenaža prsišta, postavljanje želučane sonde, uspostavljanje venskog puta, priprema bolesnika za transport u veće medicinske centre, intervencija kod balanitisa i parafimoze, određivanje optimalnog vremena za operaciju tipičnih i naj češćih bolesti dječje dobi, prijeoperacijska priprema i poslijeopera cijska njega.

Abdominalna kirurgija:

Temelji endoskopske kirurgije uvođenje endoskopskih troakara, dijagnostički dio endoskopske kirurgije, postavljanje Sengstaaken-Blakemoorove sonde, tamponada rektuma.

Torakalna kirurgija:

Temelji operacijske tehnike, operacijski pristupi i instrumentarij u Torakalnoj kirurgiji, dijagnostika bronhoskopijom i uvođenje fleksibilnog bronhoskopa, traheostomija.

Neurokirurgija:

Neurološki status kod kranicerebralne traume, opći principi neurokirurške tehnike, operacijski pristupi i neurokirurški instrumentarij, temelji neurokirurške dijagnostike.

Program specijalizacije:

UVODNI DIO SPECIJALIZACIJE: 6 mjeseci

2 mjeseca jedinice intenzivnog liječenja

1 mjesec ginekologije i opstetricije

1 mjesec traumatologije

1 mjesec vaskularne kirurgije

1 mjesec plastične kirurgije.

2 mjeseca u jedinici intenzivnog liječenja

specijalizant prati liječenje bolesnika od prijema do otpusta, upoznaje se s praćenjem vitalnih funkcija (monitor strojno disanje); naročito valja obratiti pozornost na kontrole laboratorijskih hematoloških biokemijskih nalaza uspoređujući ih sa stanjem bolesnika te načinom korekcije; upoznati se s postupkom hitne reanimacije.

1 mjesec ginekologije i opstetricije

praćenje postavljene dijagnoze i liječenje hitnih stanja u ginekologiji i opstetriciji.

1 mjesec traumatologije

rad u traumatološkoj ambulanti, praćenje kontrole bolesnika, ocjena radne sposobnosti, dužina bolovanja, odnosno vraćanja na posao.

1 mjesec vaskularne kirurgije

praćenje bolesnika u polikliničkom djelu - ambulanta; upoznati se s algoritmom dijagnostičkih postupaka i postoperativnim liječenjem bolesnika.

1 mjesec plastične i rekonstruktivne kirurgije

specijalizant sudjeluje u ambulantnom pogonu; prati preoperativnu obradu bolesnika i konzultacije kao i postavljanje indikacije za operacijski zahvat ili drugu vrstu liječenja s naročitim osvrtom na ocjenu radne sposobnosti i objektivnu potrebu dužine liječenja - bolovanje

OPĆA KIRURGIJA - 44 mjeseca

Abdominalna kirurgija -18 mjeseci

U toku specijalizacije Abdominalne kirurgije, specijalizant opće kirurgije treba obvezno asistirati pri slijedećim operacijskim zahvatima: apendektomija 50, herniotomija 30, kolecistektomija 30, resekcija želuca 8, operacija analne fistule 5, resekcija tankog crijeva 10, resekcija debelog crijeva 5, operacija hemeroida 5.

Broj i vrsta obveznih operacijskih zahvata koje kandidat treba samostalno izvršiti: apendektomija 30, operacija hernije 15, kolecistektomija 10, biliodigestivne anastomoze 2, koledohotomija 3, resekcija želuca 5, resekcija tankog crijeva 3, resekcija debelog crijeva 2, fistula ani 3, operacija hemeroida 7, operacija ileusa 3, operacija perforiranog želučanog vrijeda 5.

Endoskopska kirurgija - 1 mjesec

U toku odsječka specijalizacije u Endoskopskoj kirurgiji specijalizant provodi: vježbe na fantomu 3, operacije na jetri svinje 3, asistencije pri laparoskopskoj kolecistektomiji 10.

Endokrina kirurgija -1 mjesec

U toku boravka u odsječku Endokrine kirurgije specijalizacije, specijalizant se treba upoznati sa temeljima operacijske tehnike i dijagnostike endokrinih bolesti. Specijalizant samostalno treba izvršiti operacijske zahvate: strumektomija 3, operacijski pristup na gušteraču 2, operacijski pristup na suprarenalku 2, traheotomija 1.

Traumatologija - 8 mjeseci

U toku specijalističkog staža u Traumatološkom odjelu, kandidat obvezno asistira pri operacijskom liječenju prijeloma, pri operacijama kralješnice, pseudoartroze, osteomijelitisa i ozljeda zglobova, prema Programu Odjela u kojemu specijalizira.

Broj i vrsta obveznih operacijskih zahvata koje kandidat treba samostalno izvršiti: osteosinteze ključne kosti 2, osteosinteze acromialne luksacije 1, osteosinteze proksimalnog humerusa 2, osteosinteze dijafize humerusa 2, osteosinteze distalnog kraja humerusa• 1, osteostnteze lakta (Monteggina, olecranon) 2, osteosinteze podlaktice 1, osteosinteze ručnog zgloba 1, osteosinteze kostiju šake i prstiju 2, osteosinteze proksinlalnog femura 2, osteosinteze dijafize femura 1, osteosinteze distalnog kraja femura 1, osteosinteze patele 1, osteosinteze priksimalnog kraja tibije 2, osteoslnteze dijafize potkoljenice 2, osteosinteze gležnja 2, osteosinteze kostiju stopala 2, plastike Achilove tetive 1.

Urologija - 2 mjeseca

Specijalizant treba biti upoznat s osnovnim saznanjima o patofiziologiji, uzrocima i terapijskim postupcima rješavanja obstrukcije na razini prijeloureterskog vrata, uretera i vrata mokraćnog mjehura. Potrebno je da bude upoznat s nekirurškim bolestima bubrega, infekcijama urinarnog sustava i temeljima saznanja o akutnom zatajivanju bubrežne funkcije i hemodijalize. Upoznaje i farmakologiju, kemoterapeutika i antibiotika u odnosu na bubrežnu funkciju.U toku specijalizantskog staža specijalizant asistira pri urološkim zahvatima prema

Programu Odjela u kojem specijalizira. Samostalno vrši operacijske zahvate: cistotomija, cistostomija - perkutana i otvorena 5, ureterotomija 3, nefrektomija 2, hidrokela 2, verikokela 4.

Torakalna kirurgija - 2 mjeseca

Dijagnostika kirurških torakalnih bolesti. Asistiranje pri kirurškim zahvatima iz torakalne kirurgije.

Specijalizant samostalno vrši sljedeće operacijske zahvate punkcija pleuralne šupljine 4, drenaža pleuralne šupljine 4, traheostomija 2, torakatomija 2, šav pluća 2, resekcija rebara 1.

Dječja kirurgija - 3 mjeseca

Osim asistencija u redovnom i hitnom programu, specijalizant obvezno asistira pri: hernioplastika 10, kriptorhizam 10, operžrcija cistoureteralnog refluksa 8, operacija hidronefroza 5, operacija fraktura 6, uspostavljanje centralnih venskih katetera 10 Obavezno je asistirati pri svim operacijama kongenitalnih anomalija samostalno vrši operacije: hernioplastika 5, kriptorhizam 5 apendekliimija 5, lumbotomija 2, eksploracija skrotuma 2

Vaskularna kirurgija - 2 mjeseca

Asistira prema redovnom Programu ustanove u kojoj specijalizira. Samostalno vrši operacijske zatkvate: operacijski pristup na arterije 4, šav i anastomoza krvne žile 3, tromboenmolektomija 2, varikozne vene 2, amputacija 4.

Kardijalna kirurgija - 2 mjeseca

Asistira na slijedećim zahvatima koronarna kirurgija 15, valvularna kirurgija 15, kirurgija prirođenih srčanih grešaka 5, ugradnja Pace makera 8. Samostalno vrši sljedeće zahvate: eksplantacija periferne vene na nozi 2, preparacija ili punkcija periferne arterije 2 hitna ugradnja Pace makera 1, drenaža toraksa 2, drenaža perikarda (hitna, elektivna) 2, sternotomija (djeca, odrasli) 5, toraktomija (djeca, odrasli) 2, vađenje torakalnih drenova 5.

Neurokirurgija - 2 mjeseca

Asistira pri svim operacijama prema Programu ustanove kojoj specijalizira. Aktivno sudjeluje u dijagnostici neurokirurškog bolesnika. Samostalno vrši sljedeće zahvate lumbalna punkcija 4 subduralni ili epiduralni hematom 2, kraniotomija (bez cerebralnog dijela operacije) 2, spinalna dekompresija 2.

Plastično-rekonstruktivna kirurgija - 2 mjeseca

Asistira na slijedećim operacijama slobodni kožni transplantati 10, oblikovanje slobodnih režnjeva 10, obrada opekline 5, ozljede šake (primarna obrada) 5, sekundarna rekonstrukcija ozlijedene šake 5, samostalno vrši slijedeće operacije slobodni kožni transplantati 5, oblikovanje slobodnih režnjeva 5, obrada opekline 3, ozljede šake (primarna obrada) 3, sekundarna rekonstrukcija ozlijedene šake 2.

Anesteziologija - 1 mjesec

Popis obveznih zahvata koje kandidat samostalno vrši u toku dijela specijalizacije iz anesteziologije: endotrahealna intubacija 1, intubacija bolesnika na masku 2, očitovanje monitoringa bolesnika postavljanje bolesnika na respirator 2, upoznavanje s temeljnim principima aparata za anesteziju, reanimacija bolesnika 1, uvođenje centralnih intervenskih katetera 5.

UŽE SPECIJALIZACIJE OPĆE KIRURGIJE JESU:

traumatologija

torakalna kirurgija,

digestivna (abdominalna) kirurgija,

kardijalna kirurgija

plastična kirurgija i

vaskularna kirurgija.

Trajanje uže specijalizacije je 24 mjeseca. Od toga je 2 mjeseca godišnjeg odmora

PROGRAM UŽE SPECIJALIZACIJE

Program se sastoji iz dva osnovna dijela

a) TEORIJSKO-NASTAVNI DIO - 4 mjeseca

B) KIRURŠKl DIO - 18 mjeseci

Omjer A:B = 1:4,5

Kontakt informacije

Adresa:

Poliklinika BARBEL

Dragutina Hirča 1

10000 Zagreb

Telefon:

+385 (1) 23 06 100

Fax:

+385 (1) 23 06 300

e-mail:

info@barbel-plasticsurgery.hr

Hotmail.com Error

Zbog nama nepoznatog razloga Poliklinika Barbel nije u mogućnosti odgovarati na e-mail poruke koje dolaze s hotmail.com poslužitelja.

Molimo Vas da nam e-mail poruke ne šaljete s hotmail.com servisa nego nekog drugog kako bi bili u mogućnosti odgovoriti na istu.

Hvala na razumijevanju

Radno vrijeme Poliklinike BARBEL

od 9 do 16 sati

Operacijski dani: Ponedjeljak - Četvrtak

Ambulantni dan: Petak

(uz prethodnu telefonsku predbilježbu)

Ostalo prema dogovoru.